Szkolenia odbywają się na platformie szkoleniowej znajdującej się na stronie internetowej Szkoły

Publiczna oferta zamówienia
ART & DESIGN ŻYCIE SZKOŁA

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument stanowi oficjalną ofertę publiczną szkoły życia Art & Dtesign (zwanej dalej "Wykonawca") i zawiera wszelkie warunki stosunków z osobami, które są gotowe do zawarcia umowy na warunkach wskazanych poniżej.

Za Klienta, który zawarł Umowę z Wykonawcą, uważa się osobę, która zaakceptowała niniejsze warunki i zapłaciła za wybraną Usługę (przyjęcie Oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach w niej określonych).

W związku z tym Wykonawca zaprasza do uważnego zapoznania się z treścią niniejszej Oferty. Jeśli nie zgadzasz się z jej warunkami (w całości lub w jakiejkolwiek części), nie akceptujesz tej Oferty, tym samym odmawiając skorzystania z Usług Wykonawcy.

1. Terminy i definicje

1.1. Oferta/Umowa – Umowa o Świadczenie Usług zamieszczona w Internecie pod adresem http://artdesignlife.warszawa.pl/zawarta pomiędzy Klientem a Wykonawcą poprzez przyjęcie Oferty.

1.2. Przyjęcie oferty - pełna i bezwarunkowa akceptacja warunków Oferty, potwierdzona wykonaniem przez Zamawiającego czynności określonych w ust. 3, co oznacza zawarcie Umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

1.3. Klient - osoba fizyczna, która posiada zdolność prawną niezbędną do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy i która przyjęła Ofertę, tj. zawarł Umowę na poniższych warunkach.

1.4. Wykonawca – szkoła Art & Design Life, która świadczy Usługi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

1.5. Usługi – Organizacja, przeprowadzenie i obsługa informacyjna wybranego przez Klienta w Serwisie Wydarzenia.

1.6. Wydarzenie - Kurs, konsultacje, seminarium, seminarium internetowe, lekcje mistrzowskie i inne formy zbiorowej komunikacji kontaktowej z Wykonawcą wybrane przez Klienta na Stronie. Wydarzenia mogą odbywać się na żywo (w formie wspólnej obecności lub na platformie ZOOM) lub online (przez Internet).

1.7. Strona - zasób informacyjny Wykonawcy, na którym publikowana jest Oferta, znajdujący się w Internecie pod adresem http://artdesignlife.warszawa.pl/

1.8. Koszt usługi - wysokość wynagrodzenia za świadczone Usługi, ustalana przez Zleceniobiorcę w zależności od rodzaju i ilości zamawianych Usług, publikowana jest na stronie Serwisu pod adresem http://artdesignlife.warszawa.pl/

1.9. Gabinet - strona internetowa Klienta, tworzona w Serwisie po dokonaniu rejestracji i procedury Zakupów, zawierająca informacje o dokonanych Zakupach. Klient ma możliwość zmiany danych osobowych w Koncie Osobistym w celu dostarczania Kontrahentowi aktualnych informacji.

1.10. Zakup – wpisanie swoich danych i 100% zapłata za Usługę.

1.11. Płatność – wpłata 100% środków za wybraną Usługę zgodnie z Kosztem Usługi w momencie płatności.

1.12. Kod promocyjny - kod potwierdzający rabat, który ma unikalny numer i poświadcza prawo okaziciela do rabatu na korzystanie z Usług Wykonawcy w wysokości odpowiadającej % określonemu w Kodie Promocyjnym.

1.13. Kontakt E-mail Wykonawcy: – adres e-mail: artdesignlife.school@gmail.com

2. Przedmiot umowy

2.1. przedmiot umowy, zawarta przez Klienta poprzez Przyjęcie niniejszej Oferty, jest odpłatnym świadczeniem Usług przez Wykonawcę na rzecz Klienta.

2.2. Klient zamawia Usługę spośród tych opublikowanych na stronie internetowej Wykonawcy, które są świadczone na warunkach niniejszej Umowy, i płaci za nie według Kosztu Usług ustalonego w momencie płatności.

2.3. W ramach niniejszej Umowy Zleceniobiorca świadczy następujące Usługi: organizację, przeprowadzenie i obsługę informacyjną Wydarzenia wybranego przez Klienta w Serwisie.

2.4. Zawarcie niniejszej Umowy przez Klienta może nastąpić w odniesieniu do kilku Usług jednocześnie. W takim przypadku warunki Umowy mają zastosowanie do każdej Usługi z osobna.

3. Przyjęcie Oferty / Zawarcie Umowy

3.1. Przyjęcie tej Oferty jest zapłatą za Usługę.

3.2. Niniejsza Umowa jest uważana za zawartą i wchodzi w życie dla Stron z chwilą otrzymania przez Wykonawcę 100% (pełnej) płatności wybranej przez Usługobiorcę.

3.3. Zapłata przez Klienta za Usługi Wykonawcy stanowi potwierdzenie przyjęcia przez Klienta warunków niniejszej Oferty w całości.

4. Warunki i tryb świadczenia Usług

4.1 Ogólne warunki

4.1.1. Po zapoznaniu się z Wykazem Usług zamieszczonym na stronie internetowej Wykonawcy i wybraniu żądanej przez niego Usługi, Zleceniodawca wypełnia wszystkie wymagane obowiązkowe pola na odpowiedniej stronie Serwisu wskazując wiarygodne dane osobowe.

4.1.2. Klient może uzyskać wszelkie informacje referencyjne dotyczące Usługi na Stronie Wykonawcy, dzwoniąc pod numer +48 883888495 (WhatsApp) lub wysyłając pismo na E-Mail Kontaktowy Wykonawcy. Jednocześnie Zleceniodawca ma świadomość, że wszystkie rozmowy telefoniczne Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy oraz pracowników Zleceniobiorcy mogą być nagrywane.

4.1.3. Dokonując Zakupu, Klient potwierdza, że ​​zapoznał się z dostępnymi informacjami podstawowymi wystarczającymi do podjęcia tej decyzji.

4.1.4. Usługę można wykonać tylko wtedy, gdy na konta Zleceniobiorcy wpłynie 100% przedpłata.

4.2 Działania

4.2.1. Klient jest świadomy, że możliwość uczestniczenia w Wydarzeniu jest ograniczona dostępnością miejsc i/lub spełnieniem przez Klienta niezbędnych kryteriów udziału w wybranym przez niego Wydarzeniu.

4.2.2. W Wydarzeniach na żywo mogą brać udział klienci, którzy ukończyli 18 lat. Uczestnicy poniżej 18. roku życia mogą brać udział w Wydarzeniach na żywo wyłącznie za pisemną zgodą jednego z rodziców przesłaną na adres e-mail kontaktowy Wykonawcy przed rozpoczęciem Wydarzenia. Minimalny wiek uczestników to 13 lat. Dokonując Zakupu Klient potwierdza spełnienie określonych kryteriów.

4.2.3. W Wydarzeniach Online mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia mogą brać udział w Wydarzeniach Online wyłącznie za pisemną zgodą jednego z rodziców przesłaną na Adres E-mail Kontrahenta przed rozpoczęciem Wydarzenia. Minimalny wiek uczestników to 13 lat. Szczegółowe informacje dostępne są w opisie każdego Wydarzenia na stronie internetowej Wykonawcy.

4.2.4. W przypadku, gdy płatność została dokonana przez Klienta niespełniającego powyższych kryteriów, przekazane przez niego środki zostaną zwrócone Klientowi w całości, w sposób, w jaki dokonano płatności, pomniejszone o prowizję systemu płatniczego i/lub bank (w razie potrzeby, biorąc pod uwagę różnicę kursów walut). Po uzgodnieniu z Klientem płatność może zostać przelana także na zakup innych Usług.

4.2.5. Uczestnikiem Imprezy może być wyłącznie Klient, który zawarł niniejszą Umowę w związku z tym Wydarzeniem. Zabronione jest przepisywanie nazwiska uczestnika Imprezy bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

4.2.6. Jeżeli Wydarzenie trwa kilka dni, za początek Wydarzenia uznaje się pierwszy dzień takiego Wydarzenia.

4.2.7. Wykonawca i Klient nie podpisują aktów. Usługi w związku z Imprezą uważa się za wykonane prawidłowo iw całości w przypadku braku roszczeń ze strony Klienta w ciągu 48 godzin od daty rozpoczęcia Imprezy.

5. Koszt Usług i procedura płatności

5.1. Płatność za Usługi świadczone na rzecz Klienta odbywa się poprzez dokonanie 100% przedpłaty, w oparciu o Koszt Usługi ustalony przez Wykonawcę w momencie płatności.

5.2. Świadczenie Usług przez Zleceniobiorcę jest możliwe wyłącznie po dokonaniu 100% wpłaty otrzymanej na konto Zleceniobiorcy. W przypadku płatności za miesiące, nieotrzymania 100% przedpłaty przez okres dłuższy niż 2 miesiące i odpowiednio pominięcia zdarzeń przez okres dłuższy niż 30 dni, Klientowi zostanie odmówiony dostęp do konta osobistego i zakończenie świadczenia usług przez Zleceniobiorcę bez wydania odpowiednie dyplomy i certyfikaty.

5.3. Płatność za Usługi Wykonawcy jest możliwa tylko jedną z metod oferowanych na Stronie.

5.4. Szczegóły i Koszt Usług wskazane są na Stronie Wykonawcy w odpowiedniej sekcji. Klient samodzielnie monitoruje zmianę danych Wykonawcy wskazanego na Stronie i odpowiada za prawidłowość dokonanych przez niego płatności.

5.5. Przy wpłacie za udział w Imprezie należy ją zaksięgować na koncie Wykonawcy nie później niż w ciągu 24 godzin od daty płatności za Imprezę. W przeciwnym razie Wykonawca nie gwarantuje wykonania Usługi.

5.6. Jeśli do czasu rozpoczęcia Wydarzenia na żywo lub Online środki nie zostaną zaksięgowane na koncie Zleceniobiorcy, Klient może osobiście dostarczyć oryginał dokumentu płatności. Jednocześnie Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Imprezie w przypadku powzięcia wątpliwości co do rzetelności przedłożonego dokumentu.

5.7. Jeżeli po dokonaniu wpłaty Klient nie otrzymał potwierdzenia wpłaty na wskazany przez siebie adres e-mail, powinien wcześniej skontaktować się z Wykonawcą w celu potwierdzenia faktu otrzymania wpłaty i udziału w Imprezie.

5.8. Faktura wystawiana jest na osobę fizyczną. W przypadku płatności online czek wysyłany jest na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

5.9. W przypadku, gdy Klient nabywa Usługę ze zniżką i zamierza przelać zapłatę za zakup innej Usługi, udzielony rabat zostanie anulowany. W razie potrzeby Klient musi dokonać niezbędnej dodatkowej opłaty do pełnego Kosztu innej Usługi.

5.10. Ponieważ Koszt Usług i rabaty za nie są ustalane przez Wykonawcę niezależnie, mogą one ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia Klienta. Jednocześnie taka zmiana nie dotyczy Usług już opłaconych przez Klienta.

6. Bon podarunkowy

6.1. Kod promocyjny - kod potwierdzający rabat, posiadający unikalny numer i potwierdzający prawo na okaziciela do rabatu na korzystanie z Obiektu Własności Intelektualnej Licencjodawcy na kwotę równą % określonej w Kodie Promocyjnym.

6.2. Kodem promocyjnym można dokonać płatności za Imprezę na stronie Wykonawcy za pomocą dostępnych systemów płatności.

6.3. W przypadku konieczności zwrotu środków na Imprezę opłaconych dodatkowym rabatem kodem promocyjnym, koszt Imprezy lub jego część opłacona dodatkowym rabatem kodem promocyjnym zwracany jest na konto osoby, która opłaciła Wydarzenie.

7. Prawa i obowiązki

7.1. Wykonawca zobowiązuje się do:

7.1.1. Zapewnić świadczenie Usług w pełnej zgodności z warunkami niniejszej Umowy.

7.1.2. Przekaż Klientowi niezbędne informacje do skorzystania z Usługi.

7.1.3. W przypadku zmiany warunków Imprezy (koszt, data, godzina, miejsce i inne zmiany) należy wcześniej powiadomić Klienta e-mailem.

7.1.4. Utrzymuj funkcjonalność Konta Osobistego Klienta do czasu wywiązania się przez Kontrahenta ze swoich obowiązków zgodnie z niniejszą Umową.

7.2. Wykonawca ma prawo:

7.2.1. Zmienić Koszt Usług, datę, godzinę, a także inne warunki świadczenia Usług.

7.2.2. Opracuj program Wydarzenia oraz określ liczbę i skład prelegentów na Wydarzeniu, w miejscu Wydarzenia.

7.2.3. Wykonuj zdjęcia i filmy podczas Wydarzenia oraz korzystaj z materiałów uzyskanych podczas realizacji zdjęć i filmów według własnego uznania. Wykonawcy przysługują wyłączne prawa autorskie i prawa pokrewne do wskazanych materiałów.

7.2.4. Zamknij dostęp Klienta do Konta Osobistego/usuń konto bez zwrotu pieniędzy w przypadku naruszenia przez Klienta punktu 7.3.11 niniejszej Umowy.

7.2.5. Odmówić świadczenia Usług na rzecz Klienta, jeśli Klient naruszy warunki określone w punkcie 7.3 niniejszej Umowy, a także w przypadku roszczeń i żądań zwrotu od Klienta w przeszłości.

7.2.6. Świadczymy Usługi przy zaangażowaniu specjalistów zewnętrznych.

7.3. Klient zobowiązuje się:

7.3.1. Do samodzielnego i terminowego zapoznania się z aktualnymi warunkami wybranej przez siebie Imprezy – z terminem, czasem trwania, innymi warunkami Imprezy, zarówno przed jak i po Zakupie.

7.3.2. Niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o każdej zmianie swoich danych kontaktowych na piśmie, wysyłając pismo na Kontaktowy E-mail Wykonawcy.

7.3.3. Poinformować Zleceniobiorcę na piśmie poprzez wysłanie listu na E-mail Kontaktowy Zleceniobiorcy o odmowie lub niemożności udziału w Wydarzeniu nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia. W takim przypadku Zleceniobiorca zwraca 100% opłaconego Kosztu Usługi, w sposób w jaki płatność została dokonana, pomniejszone o prowizję systemu płatniczego i/lub banku (w razie potrzeby z uwzględnieniem kursu wymiany).

7.3.4. Jeżeli Klient powiadomi Wykonawcę na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Wykonawca zwróci 50% zapłaconego Kosztu Usługi. Alternatywnie Klientowi przysługuje prawo do przepisania imienia i nazwiska uczestnika Wydarzenia.

7.3.5. Powiadomić Wykonawcę na piśmie, wysyłając pismo na E-Mail Kontaktowy Wykonawcy o istnieniu roszczeń dotyczących jakości Usługi.

7.3.6. Jeżeli Klient powiadomi Wykonawcę nie później niż 48 (czterdzieści osiem) godzin po rozpoczęciu Wydarzeń na żywo i w Internecie, Kontrahent zwróci środki w całości, w sposób, w jaki dokonano płatności, pomniejszony o prowizję systemu płatności i/lub bank (w razie potrzeby, biorąc pod uwagę kursy walut). Wymagane jest wyjaśnienie przyczyn. Zwrot pieniędzy jest możliwy tylko w przypadku, gdy istnieją wystarczające podstawy do uznania Usług za niską jakość.

7.3.7. Przyjdź wcześniej na wydarzenia na żywo. Z opóźnieniem w rozpoczęciu Imprezy Klient może nie zostać dopuszczony do udziału w Imprezie aż do przerwy ustalonej zgodnie z programem Imprezy. Wpłacone pieniądze nie zostaną zwrócone.

7.3.8. Spełnienia wszystkich warunków udziału w Wydarzeniu określonych w niniejszej Umowie, a także ogłoszonych przez prelegentów podczas Wydarzenia i w inny sposób znanych Klientowi. W przypadku naruszenia warunków udziału w Wydarzeniu Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczenia Usług.

7.3.9. Podczas uczestnictwa w wydarzeniu na żywo należy przestrzegać porządku i dyscypliny. W przypadku naruszenia warunków niniejszego punktu Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Klienta do udziału w Wydarzeniu na żywo lub usunięcia Klienta z miejsca, w którym odbywa się Wydarzenie.

7.3.10. W przypadku problemów technicznych należy powiadomić Wykonawcę na piśmie, wysyłając pismo na adres E-Mail Kontaktowy Wykonawcy.

7.3.11. Nie przekazuj dostępu do Konta Osobistego osobom trzecim. W przypadku wykrycia tego naruszenia Kontrahent ma prawo zamknąć Klientowi dostęp do Konta Osobistego/usunąć konto bez zwrotu pieniędzy.

7.3.12. Pełne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w trakcie studiów wymaga od każdego studenta posiadania urządzenia elektronicznego spełniającego wymagania sprzętowe i programowe zalecane przez Uczelnię. Studenci mają obowiązek posługiwać się takim urządzeniem elektronicznym, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

7.4. Klient ma prawo:

7.4.1. Otrzymuj Usługi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

7.4.2. W przypadku odwołania przez Zleceniobiorcę Imprezy, za którą została dokonana płatność, Klient ma prawo do zwrotu wpłaconych środków w całości lub wykorzystania wpłaty na zakup innych Usług. Zleceniobiorca nie zwraca Zleceniodawcy ewentualnych kosztów związanych ze zwiedzaniem Imprezy.

7.4.3. Żądanie i uzyskanie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej zakup Usługi na stronie internetowej Zleceniobiorcy, jeżeli żądanie zostało złożone odpowiednio w ciągu 3 lub 9 miesięcy od Wydarzenia/Kursu od daty Zakupu Usługi i rozpoczęcia korzystania z Praca.

8. Odpowiedzialność stron

8.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującą Umową i prawem polskim.

8.2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nienależytego wykonania Usługi, jeżeli nienależyte wykonanie było wynikiem niedokładności, niewystarczalności lub nieterminowości informacji przekazanych przez Zleceniodawcę, a także z powodu innych naruszeń warunków niniejszej Umowy. Umowa przez Klienta.

8.3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania przez Klienta z Usług Wykonawcy z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym zakłócenie ruchu pojazdów, choroby, wyjazdy i inne przyczyny. W przypadku usług, które zakończyły się niepowodzeniem z winy Klienta, pieniądze wpłacone przez niego tytułem zapłaty nie podlegają zwrotowi. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia pkt 7.3.3.-7.3.6.

8.4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zleceniodawcy lub innym osobom trzecim w wyniku niewłaściwego wykorzystania przez Zleceniodawcę informacji i umiejętności nabytych po wzięciu udziału w Wydarzeniu.

8.5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie jakichkolwiek rezultatów związanych z praktycznym zastosowaniem informacji przekazanych na Imprezie. Wszelkie rekomendacje otrzymane przez Klienta na Imprezie są przez niego stosowane na własne ryzyko.

8.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Zamawiającego z Budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy: problemy techniczne niezwiązane z zasobami Wykonawcy; blokowania serwisu z przyczyn politycznych i innych, braku (niemożności nawiązania, zerwania itp.) połączeń internetowych pomiędzy serwerem Klienta a serwerem Serwisu.

8.7. Płacąc za Usługi Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy, Klient zgadza się na warunki Oferty i nie jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jakiegokolwiek odszkodowania za szkodę moralną, materialną lub krzywdę wyrządzoną Klientowi zarówno w okresie niniejszą Umowę, a po upływie tego terminu jego działania, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w tym prawodawstwie.

8.8. Za szkody w sprzęcie i mieniu Wykonawcy oraz Wykonawców Wykonawcy odpowiada Klient.

8.9. Bez sprzeczności z powyższym Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie warunków Umowy Ofertowej, jeżeli naruszenie to jest spowodowane okolicznościami siły wyższej (siła wyższa), w tym: działaniami władz publicznych, pożarem, powodzią, trzęsieniem ziemi, innymi klęski żywiołowe, brak prądu, strajki, niepokoje społeczne, zamieszki, wszelkie inne okoliczności, nie ograniczone do powyższych, które mogą mieć wpływ na realizację przez Wykonawcę warunków niniejszej Umowy.

8.10. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność świadczonej Usługi z oczekiwaniami Zleceniodawcy i/lub za jego subiektywną ocenę. Taka niezgodność z oczekiwaniami i/lub negatywna subiektywna ocena nie stanowią podstawy do uznania Usług świadczonych o niskiej jakości, lub nie w uzgodnionej ilości.

8.11. Dyplomy i świadectwa przesyłane są drogą elektroniczną wraz z pieczątkami i podpisami. Jeżeli chcieliby Państwo zamówić dyplom z mokrą pieczątką pocztą, w tym przypadku należy dopłacić za przesyłkę w wysokości 70 euro. Dyplom wysyłany jest w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia kursu. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie dokumentu - dyplomu oraz nieterminowe żądanie dostarczenia/wysłania dyplomu. Duplikat zagubionego dyplomu oraz spóźnione zamówienie dyplomu następuje wyłącznie na koszt Klienta, włączając w to dodatkowe koszty związane z poszukiwaniem w archiwum danych i przesyłaniem. Reprodukcja dyplomu i przeszukanie archiwum danych od 70 do 120 euro.

9. Wynik aktywności intelektualnej

9.1. Wszelkie materiały informacyjne przekazywane przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy podczas Imprez, zamieszczone na Stronie Zleceniobiorcy, a także wyniki realizacji zdjęć i filmów, otrzymane przez Zleceniobiorcę podczas Zdarzeń, są wynikiem działalności intelektualnej, wyłącznych praw autorskich, w tym pokrewnych prawa autorskie, do których należy Wykonawca.

9.2. Fotografowanie, nagrywanie dźwięku i/lub wideo podczas wydarzeń na żywo i online jest surowo zabronione. W przypadku naruszenia warunków niniejszego punktu Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Zleceniodawcy do udziału w tym i kolejnych Wydarzeniach lub usunięcia Zleceniodawcy z terenu, w którym odbywa się Wydarzenie, bez zwrotu kosztów.

9.3. Zgodnie z niniejszą Umową zabrania się rozpowszechniania, kopiowania i/lub wydobywania jakichkolwiek materiałów lub informacji dostarczonych przez Wykonawcę Klientowi podczas imprezy, a także zamieszczonych na Stronie Wykonawcy (w tym materiałów wideo, tekstów opisowych, zdjęć, itp.). Materiały dostarczone przez Wykonawcę podczas Imprez i zamieszczone w Serwisie są chronione przez obowiązujące w Polsce przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.4. Wykorzystywanie wyników działalności intelektualnej bez pisemnej zgody Wykonawcy stanowi naruszenie praw wyłącznych Wykonawcy, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną, administracyjną i inną zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

10. Rozstrzyganie sporów

10.1. Niniejsza Umowa, jej zawarcie i wykonanie podlega obowiązującym przepisom prawa polskiego.

10.2. W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez jedną ze stron, skutkującego negatywnymi konsekwencjami dla drugiej strony, powstaje odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

10.3. Wszelkie spory i nieporozumienia rozwiązywane są w drodze negocjacji między Stronami. Procedura rozstrzygania sporów dotyczących reklamacji jest obowiązkowa. Termin odpowiedzi na pisemną reklamację wynosi 30 dni kalendarzowych.

10.4. Strony ustaliły, że w przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze negocjacji, będą one rozpatrywane we właściwym sądzie polskiego wymiaru sprawiedliwości w miejscu siedziby Wykonawcy.

11. Ważność, modyfikacja umowy

11.1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Oferty i/lub wycofania Oferty w dowolnym czasie według własnego uznania. Jeżeli Wykonawca dokona w nim zmian, zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie Wykonawcy.

11.2. Zleceniodawca zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że dokonanie zmian w Ofercie pociąga za sobą wprowadzenie tych zmian do Umowy zawartej i obowiązującej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, a te zmiany Umowy wchodzą w życie jednocześnie z opublikowaniem tych zmian na Stronie Wykonawcy.

11.3. Umowa wchodzi w życie z chwilą opłacenia przez Klienta Usług Wykonawcy i obowiązuje do czasu pełnego wypełnienia przez Strony swoich zobowiązań wynikających z Umowy. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

12. Inne warunki

12.1. Oferta nie wymaga plombowania i/lub podpisywania przez Zamawiającego i Wykonawcę, przy zachowaniu pełnej mocy prawnej.

12.2. Zakup realizowany przez Klienta na Stronie Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej Umowy.

12.3 Zleceniodawca zostaje niniejszym zawiadomiony o przypadkach, w których możliwe są błędy techniczne, w tym: na Stronie Wykonawcy znajdują się informacje o Imprezie, ale takie Wydarzenie się nie odbywa; Strona wyświetla błędny koszt Wydarzenia. W takim przypadku Wykonawca powiadamia Klienta o niemożności Zakupu z powodu błędów technicznych i oferuje inne opcje Zakupu lub zwraca środki Klientowi.

12.4. Akceptując warunki Oferty, Klient wyraża świadomą zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na przetwarzanie przez Wykonawcę podanych przez niego informacji i (lub) jego danych osobowych (zwane dalej przetwarzaniem PD). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp) , depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań Wykonawcy przyjętych na warunkach niniejszej Umowy. Wykorzystanie danych osobowych podanych przez Klienta zgodnie z niniejszą Umową jest nieograniczone.

12.5. Zleceniodawca wyraża również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Zleceniobiorcę dostarczonych przez niego informacji i (lub) jego danych osobowych w celu realizacji mailingu informacyjnego (o Imprezach Zleceniobiorcy) i/lub mailingu reklamowego o usługach Zleceniobiorcy na numer telefonu kontaktowego i (lub) kontaktowy adres e-mail wskazany przez Klienta i/lub partnera Wykonawcy. Zgodę na otrzymywanie mailingów uważa się za wyrażoną Zleceniobiorcy bezterminowo do momentu przesłania mu przez Klienta na Kontaktowy E-mail Zleceniobiorcy pisemnego zawiadomienia o odmowie otrzymywania mailingów lub zmianie wybranych opcji.

12.6. Strony uznają wszelkie informacje związane z zawarciem niniejszej Umowy, w tym wszelkie załączniki i dodatki do niej, za informacje poufne i zobowiązują się do ścisłego zachowania poufnego charakteru takich informacji, nie ujawniając ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony Stronę, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do celów niniejszej Umowy lub do ujawnienia odpowiednim organom rządowym w przypadkach określonych przez prawo. Przepis ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych lub dostępnych publicznie.

12.7. Zawierając niniejszą Umowę, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Klienta zawartego w wynikach działalności intelektualnej Wykonawcy z udziałem Klienta w Wydarzeniu na żywo. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na udzielenie praw do wykorzystania jego wizerunku, powiadamia o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej poprzez przesłanie listu na Adres E-mail Kontrahenta.

12.8. Niniejsza Oferta jest pełną umową pomiędzy Wykonawcą a Klientem.

12.9. Klient wyraża zgodę na warunki niniejszej Oferty dobrowolnie, natomiast Klient:
– w pełni zapoznał się z warunkami Oferty;
- w pełni rozumie przedmiot i warunki niniejszej Oferty, jako Umowy zawartej przez niego z Wykonawcą;
- w pełni rozumie znaczenie i konsekwencje swoich działań dla zawarcia i wypełnienia warunków niniejszej Umowy.

12.10. We wszystkich innych aspektach, które nie są przewidziane w niniejszej Umowie, Strony będą kierować się obowiązującym ustawodawstwem Polski. Uznanie przez sąd nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej Oferty nie pociąga za sobą nieważności pozostałych postanowień.
Klient potwierdza, że ​​wszystkie warunki niniejszej Umowy są dla niego jasne i akceptuje je bezwarunkowo i w całości.

13. Dane Wykonawcy

SZKOŁA ŻYCIA ART & DESIGN
ul Marcina Kasprzaka 31,
01-234
Warszawa
Polska
NIP: 5272885268
Wykonane na
Tilda