Szkolenia odbywają się na platformie szkoleniowej znajdującej się na stronie internetowej Szkoły

Publiczna oferta zamówienia
ART & DESIGN ŻYCIE SZKOŁA

Szkoła Art & Design Life (zwana dalej „Licencjodawca”) kieruje niniejszą umowę licencyjną (zwaną dalej Umową) do każdej osoby fizycznej, która wyraziła gotowość zawarcia umowy licencyjnej o udzielenie prawa do korzystania z Obiektów Własności Intelektualnej.

Niniejszy dokument jest ofertą publiczną i zawiera wszystkie warunki relacji z osobami, które są gotowe zawrzeć umowę na niżej wskazanych warunkach.

Za Licencjobiorcę, który zawarł Umowę z Licencjodawcą, uważa się osobę, która zaakceptowała niniejsze warunki i uiściła opłatę licencyjną (przyjęcie Oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach w niej określonych).

W związku z tym Licencjodawca zachęca do uważnego zapoznania się z treścią niniejszej Oferty. Jeśli nie zgadzasz się z jej warunkami (w całości lub w jakiejkolwiek części), nie akceptujesz tej Oferty, tym samym odmawiając korzystania z Obiektów Własności Intelektualnej Licencjodawcy.

1. Terminy i definicje

1.1. Oferta/Umowa –Umowa licencyjna na udzielanie prawa do korzystania z przedmiotów własności intelektualnej, opublikowana w Internecie pod adresem http://artdesignlife.warszawa.pl/zawarta pomiędzy Licencjobiorcą a Licencjodawcą poprzez przyjęcie Oferty.

1.2. Przyjęcie oferty - pełna i bezwarunkowa akceptacja warunków Oferty, potwierdzona wykonaniem przez Licencjobiorcę czynności określonych w ust. 3, co oznacza zawarcie Umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą.

1.3. Właściciel - osoba fizyczna, która posiada zdolność prawną niezbędną do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy i która przyjęła Ofertę, tj. zawarł Umowę na poniższych warunkach.

1.4. Licencjodawca – szkoła Art & Design Life, która przyznaje prawo do korzystania z Przedmiotów Własności Intelektualnej zgodnie z niniejszą Umową.

1.5. Przedmioty własności intelektualnej –Produkty zamieszczone na stronie internetowej Licencjodawcy; Kursy (seminaria online, webinary, konsultacje).

1.6. produkt – Produkt cyfrowy lub Towar fizyczny oferowany przez Licencjodawcę za pośrednictwem Strony.

1.7. Produkt cyfrowy – produkt wirtualny, który ma gotowy wygląd i jest gotowy do użycia na Koncie Osobistym Licencjobiorcy i/lub do pobrania przez Licencjobiorcę.

1.8. Strona - zasób informacyjny Licencjodawcy, na którym publikowana jest Oferta, znajdujący się w Internecie pod adresem http://artdesignlife.warszawa.pl/

1.9. Koszt opłaty licencyjnej – wysokość opłaty za udzielenie prawa do korzystania z Przedmiotu Własności Intelektualnej, ustalana jest przez Licencjodawcę w zależności od rodzaju i liczby wybranych Produktów/Kursów, publikowana jest na stronie Serwisu pod adresem http://artdesignlife.warszawa.pl/

1.10. Gabinet - strona internetowa Licencjobiorcy, utworzona w Serwisie po dokonaniu rejestracji i dokonaniu Zakupu, zawierająca informacje o dokonanych Zakupach. Licencjobiorca ma możliwość zmiany danych osobowych w Koncie Osobistym w celu przekazywania Licencjodawcy aktualnych informacji.

1.11. Zakup – wpisanie swoich danych i 100% wniesienie opłaty licencyjnej.

1.12. Płatność – 100% depozytu środków na przyznanie prawa do korzystania z Obiektu Własności Intelektualnej zgodnie z Kosztem opłaty licencyjnej w momencie płatności.

1.13. Kod promocyjny – kod potwierdzający rabat, który posiada unikalny numer i poświadcza prawo okaziciela do rabatu na korzystanie z Obiektu Własności Intelektualnej Licencjodawcy na kwotę równą % określonemu w Kodie Promocyjnym.

1.14. Kontaktowy adres e-mail Licencjodawcy: – Adres e-mail artdesignlife.school@gmail.com

1.15. Prosta (niewyłączna) licencja – niewyłączne prawo Licencjobiorcy do korzystania z Obiektu Własności Intelektualnej przy zachowaniu przez Licencjodawcę prawa do wydawania licencji innym osobom.

1.16. subskrypcja – Dostęp do produktu cyfrowego

2. Przedmiot umowy

2.1. przedmiot umowy, zawarta przez Licencjobiorcę poprzez Akceptację niniejszej Oferty, to udzielenie przez Licencjodawcę prawa do korzystania z Przedmiotów Własności Intelektualnej – Produktów Cyfrowych (zwanych dalej Produktem)/Kursów zakupionych przez Licencjobiorcę na Stronie Internetowej Licencjodawcy http://artdesignlife.warszawa.pl/ na warunkach licencji prostej (niewyłącznej), w zakresie i w sposób przewidziany Umową. Szczegółowy opis każdego Produktu/Kursu zamieszczony jest na Stronie Internetowej Licencjodawcy.

2.2. Licencjobiorca otrzymuje prawo do korzystania z Produktu/Kursu wyłącznie w sposób określony w Umowie i wyłącznie do użytku osobistego (oglądanie, słuchanie, czytanie) bez prawa rozpowszechniania, kopiowania, publikowania, sprzedaży i przekazywania osobom trzecim. Wszelkie wyłączne prawa do Produktu/Kursu są niezbywalne i w całości pozostają przy Licencjodawcy.

2.3. Licencjobiorca wybiera Produkt/Kurs spośród tych opublikowanych na stronie internetowej Licencjodawcy, które są udostępniane na warunkach niniejszej Umowy i uiszcza Opłatę licencyjną ustaloną w momencie płatności.

2.4. Zawarcie niniejszej Umowy przez Licencjobiorcę może dotyczyć kilku Produktów/Kursów jednocześnie. W takim przypadku warunki Umowy mają zastosowanie do każdego Produktu/Kursu odrębnie.

2.5. Licencjodawca gwarantuje, że jest Właścicielem wyłącznych praw do Produktu/Kursu będącego Przedmiotem Umowy.

2.6. Licencjobiorca nie jest uprawniony do zawierania umów sublicencyjnych.

3. Przyjęcie Oferty / Zawarcie Umowy

3.1. Przyjęcie tej Oferty oznacza uiszczenie opłaty licencyjnej.

3.2. Niniejsza Umowa jest uważana za zawartą i wchodzi w życie dla Stron z chwilą otrzymania przez Licencjodawcę 100% (pełnej) zapłaty za wybrany przez Licencjobiorcę Produkt/Kurs.

3.3. Zapłata przez Licencjobiorcę za Produkty/Kursy Licencjodawcy oznacza akceptację przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Oferty w całości.

4. Przyznanie prawa do użytkowania

4.1. Po przejrzeniu Listy Produktów/Kursów zamieszczonej na stronie internetowej Licencjodawcy i wybraniu wymaganego Produktu/Kursu, Licencjobiorca wypełnia wszystkie wymagane obowiązkowe pola na odpowiedniej stronie Strony, podając wiarygodne dane osobowe.

4.2. Licencjobiorca może uzyskać wszelkie informacje referencyjne dotyczące Produktu/Kursu na Stronie Internetowej Licencjodawcy, dzwoniąc pod numer +48 883888495 (WhatsApp) lub wysyłając list na Adres E-mail Kontaktowy Licencjodawcy. Jednocześnie Licencjobiorca jest świadomy, że wszelkie rozmowy telefoniczne Licencjobiorcy z Licencjodawcą, a także pracownikami Licencjodawcy mogą być nagrywane.

4.3. Dokonując Zakupu, Licencjobiorca potwierdza, że ​​zapoznał się z dostępnymi informacjami podstawowymi wystarczającymi do podjęcia tej decyzji.

4.4. Licencjodawca zachowuje prawo do korzystania z Produktu/Kursu w zakresie, w jakim prawo do korzystania zostało udzielone Licencjobiorcy.

4.5. Na podstawie Umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy, na warunkach prostej (niewyłącznej) licencji, prawa do korzystania z Produktu w następujący sposób:

W przypadku Produktów Wideo – przeglądanie w Koncie Osobistym;

W przypadku plików tekstowych - pobierz na nośniki w celu dalszego przeglądu.

Konsultacje osobiste - oglądanie w wirtualnym pokoju pod podanym linkiem. Oglądanie możliwe jest w trybie na żywo w dniu Konsultacji lub w formie nagrania w określonym czasie (nagranie udostępniane jest w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia Konsultacji).

4.6. Prawo do korzystania z Produktu/Kursu może zostać przyznane wyłącznie w przypadku wpływu na konto Licencjodawcy 100% przedpłaty.

4.7. Produkty cyfrowe zakupione w serwisie można przeglądać w Koncie Osobistym nieograniczoną liczbę razy, z różnych urządzeń. Dostęp do produktu udzielany jest odpowiednio na okres 3 lub 9 miesięcy do Produktu/Kursu od dnia Zakupu tego Produktu.

4.8. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie wszystkie Produkty/Kursy są dostępne do pobrania. W takim przypadku Produkt jest dostępny do obejrzenia w Koncie Osobistym.

4.9. Przeglądanie niektórych Produktów Cyfrowych jest możliwe wyłącznie z Konta Osobistego i nie może być zapewnione w żaden inny sposób. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia dostępu do Produktu na innej stronie. Jednocześnie Licencjodawca zawiadamia o tym Licencjobiorcę na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail.

4.10. Zobowiązania w stosunku do Produktu uważa się za wykonane przez Licencjodawcę należycie i w całości w przypadku braku roszczeń ze strony Licencjobiorcy w terminie 48 godzin od dnia rozpoczęcia korzystania z Produktu/Kursu. Zobowiązania w stosunku do Produktu Cyfrowego, który można przeglądać wyłącznie na Koncie Osobistym, uważa się za należycie i w całości wykonane przez Licencjodawcę w przypadku braku roszczeń ze strony Licencjobiorcy w terminie 48 godzin od dnia rozpoczęcia korzystania z tego Cyfrowego Produkt.

4.11. Zobowiązania związane z Kursem uważa się za wykonane przez Licencjodawcę należycie i w całości, w przypadku braku roszczeń ze strony Licencjobiorcy w terminie 48 godzin od dnia rozpoczęcia korzystania z Produktu/Kursu.

5. Koszt opłaty licencyjnej i procedury płatności

5.1. Zapłata opłaty licencyjnej następuje poprzez dokonanie przez Licencjobiorcę 100% zaliczki, na podstawie Kosztu opłaty licencyjnej ustalonego przez Licencjodawcę w momencie płatności.

5.2. Udostępnienie Produktu/Kursu przez Licencjodawcę możliwe jest wyłącznie po dokonaniu 100% wpłaty otrzymanej na konta Licencjodawcy.

5.3. Uiszczenie Opłaty Licencyjnej Licencjodawcy jest możliwe tylko jedną z metod oferowanych na stronie internetowej.

5.4. Szczegóły i Koszt Opłaty licencyjnej są wskazane na Stronie Licencjodawcy w odpowiedniej sekcji. Licencjobiorca samodzielnie monitoruje zmiany danych Licencjodawcy podanych w Serwisie i odpowiada za prawidłowość dokonywanych przez niego płatności.

5.5. Jeżeli po dokonaniu płatności Licencjobiorca nie otrzymał potwierdzenia wpłaty na podany przez siebie adres e-mail, powinien wcześniej skontaktować się z Licencjodawcą w celu potwierdzenia otrzymania płatności i uzyskania dostępu do Kursu.

5.6. Faktura wystawiana jest na osobę fizyczną. W przypadku płatności online czek jest wysyłany na adres e-mail podany przez Licencjobiorcę podczas rejestracji.

5.7. Jeżeli Licencjobiorca nabędzie Produkt/Kurs ze zniżką i zamierza przeznaczyć płatność na zakup innego Produktu/Kursu, udzielony rabat zostanie anulowany. W razie potrzeby Licencjobiorca musi dokonać niezbędnej dodatkowej płatności aż do pełnej Opłaty licencyjnej za inny Produkt/Kurs.

5.8. Ponieważ opłaty licencyjne i rabaty za produkt/kurs ustalane są samodzielnie przez Licencjodawcę, mogą one ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadamiania Licencjobiorcy. Zmiana taka nie dotyczy jednak Produktów już opłaconych przez Licencjobiorcę.

6. Kod promocyjny

6.1. Kod promocyjny - kod potwierdzający rabat, posiadający unikalny numer i potwierdzający prawo na okaziciela do rabatu na korzystanie z Obiektu Własności Intelektualnej Licencjodawcy na kwotę równą % określonej w Kodie Promocyjnym.

6.2. Kodem promocyjnym można dokonać płatności na stronie Licencjodawcy za pomocą dostępnych systemów płatności.

6.3. W przypadku konieczności zwrotu pieniędzy za Produkt/Kurs opłacony z dodatkowym rabatem za pomocą kodu promocyjnego, koszt Produktu/Kursu lub jego część opłacona z dodatkowym rabatem za pomocą kodu promocyjnego zostaje zwrócona na konto Klienta osoba, która zapłaciła za Produkt/Kurs.

7. Prawa i obowiązki

7.1. Licencjodawca zobowiązuje się:

7.1.1. Przyznaj Licencjobiorcy prawo do korzystania z Produktu/Kursu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

7.1.2. Udostępnij Licencjobiorcy informacje niezbędne do uzyskania dostępu do Produktu/Kursu.

7.1.3. W przypadku zmiany warunków Kursu (data, godzina i inne zmiany) należy powiadomić Licencjobiorcę wcześniej drogą e-mailową.

7.1.4. W związku z udostępnieniem Produktu/Kursu na platformie technicznej nie wyklucza się możliwości wystąpienia problemów technicznych po stronie Licencjodawcy. W takim wypadku Licencjodawca zobowiązuje się do usunięcia zależnych od niego problemów technicznych. Jeżeli Licencjodawca nie odnowi dostępu do Produktu w terminie 7 dni kalendarzowych, Licencjobiorca ma prawo zwrócić środki, przenieść Zapłatę na Zakup innego Produktu.

7.1.5. W związku z Osobistymi Konsultacjami na platformie technicznej nie wyklucza się możliwości wystąpienia problemów technicznych ze strony Licencjodawcy. W takim przypadku Licencjodawca zobowiązuje się do wyeliminowania uzależnionych od niego problemów technicznych.

7.1.6. Zapewnij Licencjobiorcy dostęp do Produktu Cyfrowego na Koncie Osobistym w Witrynie http://artdesignlife.warszawa.pl/odpowiednio w ciągu 3 lub 9 miesięcy od Produktu/Ceny od daty Zakupu, w przypadku, gdy ten Produkt Cyfrowy nie jest przeznaczony do pobrania. Po upływie 3 lub 9 miesięcy, w zależności od Produktu/Kursu, obowiązki Licencjodawcy uważa się za spełnione.

7.1.7. Utrzymuj funkcjonalność Konta Osobistego Licencjobiorcy do czasu wywiązania się przez Licencjodawcę ze swoich obowiązków zgodnie z niniejszą Umową.

7.1.8. Jeżeli Produkt Cyfrowy jest przeznaczony do pobrania, przekaż Licencjobiorcy, który zapłacił za Produkt Cyfrowy, odpowiedni plik w formacie MP3 (dla Produktów Audio), MP4 (dla Produktów Wideo). W przypadku utraty pliku należy go ponownie przesłać Licencjobiorcy, jeśli żądanie wpłynęło odpowiednio nie później niż 3 lub 9 miesięcy dla Produktu/Stawki od daty Zakupu.

7.2. Licencjodawca ma prawo:

7.2.1. Zmiana Kosztu opłaty licencyjnej oraz innych warunków przyznania prawa do korzystania z Produktu/Kursu.

7.2.2. Zablokuj dostęp Licencjobiorcy do Konta Osobistego / usuń konto bez zwrotu kosztów w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę punktu 7.3.13 niniejszej Umowy.

7.2.3. Odmówić Licencjobiorcy prawa do korzystania z Produktu/Kursu i rozwiązać Umowę w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków określonych w punkcie 7.3. niniejszej Umowy, jak również w przypadku występowania w przeszłości roszczeń i próśb o zwrot pieniędzy ze strony Licencjobiorcy.

7.2.4. Z chwilą rozwiązania Umowy wszelkie prawa do korzystania z Produktu/Kursu wygasają. Licencjobiorca wyraża zgodę na natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Produktu Licencjodawcy.

7.3. Licencjobiorca zobowiązuje się:

7.3.1 Korzystaj z Produktu/Kursu wyłącznie w granicach tych praw i w sposób przewidziany w Umowie.

7.3.2. Zabrania się kopiowania w jakiejkolwiek formie, a także modyfikowania, uzupełniania, sprzedaży, rozpowszechniania Produktu/Kursu (w tym publicznej demonstracji Produktu/Kursu (lub jego części)), tworzenia na jego podstawie obiektów pochodnych. Wszelkie wyłączne prawa do Produktu/Kursu są niezbywalne i w całości pozostają przy Licencjodawcy.

7.3.3. Samodzielnego i terminowego zapoznania się z aktualnymi warunkami wybranego przez siebie Kursu - z datą, czasem trwania, pozostałymi warunkami Kursu, zarówno przed dokonaniem Zakupu, jak i po.

7.3.4. Niezwłocznie powiadomić Licencjodawcę o każdej zmianie swoich danych kontaktowych na piśmie, wysyłając list na kontaktowy adres e-mail Licencjodawcy.

7.3.5. Powiadom Licencjdawcę w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma na Adres E-mail Licencjodawcy o odmowie lub niemożności wzięcia udziału w Kursie, odmowie obejrzenia Kursu w nagraniu nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed datą Kursu. W takim przypadku Licencjodawca zwróci 100% uiszczonej Opłaty Licencyjnej w sposób, w jaki dokonano płatności, pomniejszonej o prowizję systemu płatności i/lub banku (w razie potrzeby z uwzględnieniem kursu walut). Kwota ta może pozostać na saldzie Licencjobiorcy do dalszego wykorzystania.

7.3.6. Jeżeli Licencjobiorca powiadomi Licencjodawcę na mniej niż 30 dni kalendarzowych przed terminem Kursu, Licencjodawca zwróci 50% wniesionej Opłaty licencyjnej.

7.3.7. Powiadom Licencjodawcę w formie pisemnej poprzez przesłanie listu na Adres E-mail Licencjodawcy o istnieniu roszczeń dotyczących jakości Produktu/Kursu.

7.3.8. Jeżeli Licencjobiorca powiadomi Licencjodawcę nie później niż 48 (czterdzieści osiem) godzin po uzyskaniu dostępu do Produktu Cyfrowego, Licencjodawca zwróci środki w całości, w sposób, w jaki dokonano płatności, pomniejszone o system płatności i/lub prowizję bankową (jeśli to konieczne, z uwzględnieniem kursów walut). Wymagane jest wyjaśnienie przyczyn. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko w przypadku istnienia wystarczających podstaw do uznania Produktu za wadliwy.

7.3.9. Jeżeli Licencjobiorca powiadomi Licencjodawcę nie później niż 48 (czterdzieści osiem) godzin od rozpoczęcia Kursu, Licencjodawca zwróci środki w całości, w sposób, w jaki dokonano płatności, pomniejszone o prowizję systemu płatności oraz / lub bank (w razie potrzeby, biorąc pod uwagę kurs wymiany). Wymagane jest wyjaśnienie przyczyn. Zwrot pieniędzy jest możliwy tylko w przypadku, gdy istnieją wystarczające podstawy do uznania Kursu za zły.

7.3.10. Przed zakupem dostępu do Produktu Cyfrowego/Kursu upewnij się, że posiadasz niezbędne oprogramowanie i wystarczającą prędkość Internetu, a także inne wymagania techniczne umożliwiające Oglądanie/Słuchanie Produktu/Kursu/Konsultacji.

7.3.11. Podczas uczestnictwa w Kursie/Konsultacji należy zachować porządek i dyscyplinę. W przypadku naruszenia warunków niniejszego paragrafu Licencjodawca zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Licencjobiorcy do udziału w Kursie/Konsultacji lub usunięcia Licencjobiorcy z miejsca, w którym odbywa się Kurs/Konsultacja. W trakcie uczestnictwa w Kursie/Konsultacji zabrania się publikowania linków reklamowych na czacie, a także okazywania braku szacunku uczestnikom Kursu/Konsultacji oraz lektorowi.

7.3.12. W przypadku problemów technicznych należy powiadomić Licencjodawcę na piśmie, wysyłając pismo na Kontaktowy adres e-mail Licencjodawcy.

7.3.13. Nie przekazuj dostępu do Produktu Cyfrowego/Kursu/Konsultacji i Konta Osobistego osobom trzecim. W przypadku wykrycia tego naruszenia Licencjodawca ma prawo zamknąć Licencjobiorcy dostęp do Konta Osobistego/usunąć konto bez zwrotu kosztów.

7.4. Licencjobiorca ma prawo:

7.4.1. Korzystać z Produktu/Kursu w zakresie i w sposób określony w Umowie, z wyłączeniem przypadków odsprzedaży, dzierżawy lub przekazania Produktu/Kursu osobom trzecim.

7.4.2. W przypadku rezygnacji przez Licencjodawcę z Kursu, za który dokonano płatności, Licencjobiorca ma prawo zwrócić środki w całości lub przeznaczyć wpłatę na zakup innych Produktów/Kursów.

7.4.3. Zażądać i uzyskać niezbędną dokumentację potwierdzającą zakup Produktu/Kursu na Stronie Licencjodawcy, jeżeli żądanie zostało złożone odpowiednio w terminie 3 lub 9 miesięcy od Produktu/Kursu od daty Zakupu Produktu.

8. Odpowiedzialność stron

8.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującą Umową i prawem polskim.

8.2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nienależytego wykonania swoich zobowiązań, jeżeli nienależyte wykonanie było wynikiem nierzetelności, niewystarczającej lub nieterminowości informacji przekazanych przez Licencjobiorcę, a także innych naruszeń warunków niniejszej Umowy przez Licencjobiorcę.

8.3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania przez Licencjobiorcę z Produktu/Kursu Licencjodawcy z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od Licencjodawcy. Za korzystanie z Produktu/Kursu, które nie nastąpiło z winy Licencjobiorcy, wniesione przez niego pieniądze w ramach opłaty licencyjnej nie podlegają zwrotowi. W takim przypadku stosuje się postanowienia punktów 7.3.5-7.3.9.

8.4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Licencjobiorcy lub innym osobom trzecim w wyniku niewłaściwego wykorzystania przez Licencjobiorcę informacji zawartych w Produkcie/Kursie.

8.5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie jakichkolwiek rezultatów związanych z praktycznym zastosowaniem informacji zawartych w Produkcie/Kursie. Wszelkie zalecenia zawarte w Produkcie/Kursie Licencjobiorca stosuje na własne ryzyko.

8.6. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Serwisu przez Licencjobiorcę z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy: problemy techniczne niezwiązane z zasobami Licencjodawcy; blokowanie serwisu z przyczyn politycznych i innych, brak (niemożność nawiązania, zerwanie itp.) połączeń internetowych pomiędzy serwerem Licencjobiorcy a serwerem Serwisu.

8.7. Płacąc Opłatę licencyjną na podstawie niniejszej Umowy, Licencjobiorca zgadza się na warunki Oferty i nie jest uprawniony do żądania od Licencjodawcy odszkodowania za szkody moralne, materialne lub szkody wyrządzone Licencjobiorcy zarówno w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jak i po upływie terminu jego czynności, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszym ustawodawstwie.

8.8. Bez sprzeczności z powyższym Licencjodawca jest zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie warunków niniejszej Umowy, jeżeli takie naruszenie jest spowodowane okolicznościami siły wyższej (siła wyższa), w tym: działaniami władz publicznych, pożarem, powodzią, trzęsieniem ziemi, innymi klęskami żywiołowymi , brak prądu, strajki, niepokoje społeczne, zamieszki, wszelkie inne okoliczności, nie ograniczone do powyższych, które mogą mieć wpływ na realizację warunków niniejszej Umowy przez Licencjodawcę.

8.9. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność informacji zawartych w Produkcie/Kursie z oczekiwaniami Licencjobiorcy i/lub za jego subiektywną ocenę. Taka niezgodność z oczekiwaniami i/lub negatywna subiektywna ocena nie stanowią podstawy do uznania zobowiązań Licencjodawcy za nienależycie lub nie w pełni.

9. Wynik aktywności intelektualnej

9.1. Wszelkie materiały informacyjne zamieszczone na Stronie Internetowej Licencjodawcy i przekazane Licencjobiorcy w trakcie Kursu/Konsultacji są efektem działalności intelektualnej, wyłącznych praw autorskich, w tym praw pokrewnych, przysługujących Licencjodawcy.

9.2. Zgodnie z niniejszą Umową niedozwolone jest rozpowszechnianie, kopiowanie i/lub wyodrębnianie jakichkolwiek materiałów lub informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej Licencjodawcy i przekazanych Licencjobiorcy podczas Kursu/Konsultacji (w tym materiałów wideo, tekstów opisów, zdjęć itp.). Materiały zamieszczone w Serwisie i udostępnione w trakcie Kursu/Konsultacji podlegają ochronie obowiązującego w Polsce ustawodawstwa dotyczącego prawa autorskiego i praw pokrewnych.

9.3. Wykorzystywanie wyników działalności intelektualnej bez pisemnej zgody Licencjodawcy stanowi naruszenie praw wyłącznych Licencjodawcy, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną, administracyjną i inną zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

10. Rozstrzyganie sporów

10.1. Niniejsza Umowa, jej zawarcie i wykonanie podlega obowiązującym przepisom prawa polskiego.

10.2. W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez jedną ze stron, skutkującego negatywnymi konsekwencjami dla drugiej strony, powstaje odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

10.3. Wszelkie spory i nieporozumienia rozwiązywane są w drodze negocjacji między Stronami. Procedura rozstrzygania sporów dotyczących reklamacji jest obowiązkowa. Termin odpowiedzi na pisemną reklamację wynosi 30 dni kalendarzowych.

10.4. Strony ustaliły, że w przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze negocjacji, podlegają one rozpatrzeniu we właściwym sądzie polskiego wymiaru sprawiedliwości w miejscu siedziby Licencjodawcy.

11. Ważność, modyfikacja umowy

11.1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Oferty i/lub wycofania Oferty w dowolnym momencie według własnego uznania. Jeżeli Licencjodawca dokona w nim zmian, zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie Licencjodawcy.

11.2. Licencjobiorca zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że wprowadzenie zmian w Ofercie pociąga za sobą wprowadzenie tych zmian w Umowie zawartej i obowiązującej pomiędzy Licencjobiorcą a Licencjodawcą, a te zmiany Umowy wchodzą w życie jednocześnie z opublikowaniem tych zmian na Stronie Licencjodawcy.

11.3. Umowa wchodzi w życie z chwilą uiszczenia przez Licencjobiorcę opłaty licencyjnej i obowiązuje do czasu pełnego wypełnienia przez Strony zobowiązań wynikających z Umowy. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

11.4 Odkup Produktu/Kursu oznacza odnowienie niniejszej Umowy na tych samych warunkach. Jednocześnie Licencjodawca nie gwarantuje zapewnienia dostępu do Produktu po odpowiednio 3 lub 9 miesiącach obowiązywania Produktu/Kursu od daty Zakupu.

12. Inne warunki

12.1. Oferta nie wymaga plombowania i/lub podpisywania przez Licencjobiorcę i Licencjodawcę, przy zachowaniu pełnej mocy prawnej.

12.2. Zakup dokonany przez Licencjobiorcę na Stronie Licencjodawcy stanowi integralną część niniejszej Umowy.

12.3. Licencjobiorca zostaje niniejszym powiadomiony o przypadkach, w których możliwe są błędy techniczne, m.in.: na Stronie Internetowej Licencjodawcy znajduje się informacja o dostępności Produktu/Kursu, lecz dany Produkt nie jest dostępny/Kurs nie jest prowadzony; Witryna wyświetla nieprawidłową opłatę licencyjną. W takim przypadku Licencjodawca powiadamia Licencjobiorcę o niemożności Zakupu spowodowanej błędami technicznymi i oferuje inne możliwości Zakupu lub zwraca pieniądze.

12.4. Akceptując warunki Oferty, Licencjobiorca wyraża świadomą zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na przetwarzanie przez Licencjodawcę podanych przez niego informacji i (lub) jego danych osobowych (zwane dalej przetwarzaniem PD). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp) , depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych w celu wypełnienia przez Licencjodawcę zobowiązań podjętych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Wykorzystanie danych osobowych dostarczonych przez Licencjobiorcę zgodnie z niniejszą Umową jest nieograniczone.

12.5. Licencjobiorca wyraża również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Licencjodawcę podanych przez niego informacji i (lub) jego danych osobowych w celu realizacji, pod wskazanym przez Licencjobiorcę numerem telefonu kontaktowego i (lub) kontaktowym adresem e-mail , mailing informacyjny i / lub mailing reklamowy dotyczący usług licencjodawcy i / lub partnera Licencjodawcy . Zgodę na otrzymywanie korespondencji uważa się za udzieloną Licencjodawcy bezterminowo do momentu przesłania mu pisemnego zawiadomienia od Licencjobiorcy na Kontaktowy E-mail Licencjodawcy o odmowie otrzymywania korespondencji lub zmianie wybranych opcji.

12.6. Strony uznają wszelkie informacje związane z zawarciem niniejszej Umowy, w tym wszelkie załączniki i dodatki do niej, za informacje poufne i zobowiązują się do ścisłego zachowania ich w tajemnicy, nie ujawniania ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezbędne do celów niniejszej Umowy lub do ujawnienia odpowiednim organom rządowym w przypadkach określonych przez prawo. Przepis ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych lub dostępnych publicznie.

12.7. Niniejsza Oferta stanowi kompletną umowę między Licencjodawcą a Licencjobiorcą.

12.8. Licencjobiorca dobrowolnie zgadza się na warunki niniejszej Oferty, natomiast Licencjobiorca:

– w pełni zapoznał się z warunkami Oferty;

- w pełni rozumie przedmiot i warunki niniejszej Oferty jako Umowy zawartej przez niego z Licencjodawcą;

- w pełni rozumie znaczenie i konsekwencje swoich działań dla zawarcia i wypełnienia warunków niniejszej Umowy.

12.9. We wszystkich innych aspektach, które nie są przewidziane w niniejszej Umowie, Strony będą kierować się obowiązującym ustawodawstwem Polski. Uznanie przez sąd nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej Oferty nie pociąga za sobą nieważności pozostałych postanowień.

Licencjobiorca potwierdza, że ​​wszystkie warunki niniejszej Umowy są dla niego jasne i akceptuje je bezwarunkowo iw całości.

13. Dane Wykonawcy

SZKOŁA ŻYCIA ART & DESIGN
ul.Marcina Kasprzaka 31
01-234
Warszawa
Polska
NIP: 5272885268

Wykonane na
Tilda